• youtube
  • facebook

Bạch Thông triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Sáng ngày 28/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bạch Thông đã họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

9 tháng qua, Huyện ủy Bạch Thông đã thực hiện tốt các nội dung theo đúng quy chế, chương trình hành động toàn khóa, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đạt và vượt kế hoạch giao như diện tích cây lúa thực hiện được 2.987ha, đạt 102% kế hoạch, sản lượng ước đạt trên 15.000 tấn,  cây ngô gieo trồng được 1.036ha, đạt 94% kế hoạch, sản lượng trên 4.500 tấn. Huyện đã chỉ đạo chuyển đổi được 167ha đất trồng ngô, lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Công tác trồng rừng thực hiện vượt chỉ tiêu giao với diện tích là 537/370ha, đạt 145% kế hoạch.

Các đại biiểu tham dự hội nghị Ban chấp hành

Các đại biiểu tham dự hội nghị Ban chấp hành

Trong lĩnh vực  xây dựng nông thôn mới đã có 3 xã  đạt chuẩn nông thôn mới, hiện tại có 01 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 05 xã từ 10-14 tiêu chí, 07 xã đạt từ 05-09 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 11,25 tiêu chí, huyện đang phấn đâu năm 2018 có thêm xã Tân Tiến đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Trong 9 tháng qua huyện đã thành lập mới được 2 HTX ở Nguyên Phúc và Tân Tiến, tuy nhiên có 3 HTX cũ xin giải thể. Tham gia Dự án mỗi xã một sản phẩm, huyện có 03 sản phẩm chuối sấy khô của HTX Thiên An, tinh dầu Ngàn Hương của HTX Thanh niên khởi nghiệp và nấm của HTX Hợp Giang. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng luôn được giữ vững, đảm bảo,  công tác củng cố xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch giao như cây nghệ, cây thuốc lá, ngô..kết quả thu ngân sách đạt thấp; việc quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường đô thị chưa chặt chẽ; giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; chất lượng giáo dục, đào tạo còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh...

Sau nghi nghe nội dung báo cáo, Hội nghị đã giành thời gian thảo luận, góp ý, tập trung bàn giải pháp thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

3 tháng cuối năm Ban chấp hành Huyện ủy Bạch Thông sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, trong đó tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, nhất là cây trồng thế mạnh; làm tốt chăm sóc rừng trồng và phòng chống cháy rừng; duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, gắn xây dựng với phát triển HTX; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản; thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, đảm bảo các điều kiện cho công tác  phòng chống dịch bệnh; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng; triển khai tốt công tác tuyển quân năm 2019, công tác diễn tập phòng cháy, chữa cháy cấp huyện; tăng cường thăm nắm tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tuần tra, kiểm tra rừng. Tăng cường đi công tác đi cơ sở nắm chắc tình hình quần chúng nhân dân và các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chuẩn bị tốt cho Đại hội mặt trật Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW…

Tại hội nghị lần này, các đại biểu cũng được nghe báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết về tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020./.

create

Thu Trang / baobackan.org.vn